Ciri-Ciri Kemandirian menurut para ahli
Posted in: Pendidikan

Ciri-Ciri Kemandirian menurut para ahli

Ciri-Ciri Kemandirian menurut para ahli

Ciri-Ciri Kemandirian menurut para ahli
Ciri-Ciri Kemandirian menurut para ahli

Ciri-Ciri Kemandirian.

Kemandirian mempunyai ciri-ciri yang beragam, banyak dari para ahli yang berpendapat mengenai ciri-ciri kemandirian.

1. Menurut Gilmore dalam Chabib Thoha (1993:123)

merumuskan ciri kemandirian itu meliputi:

a. Ada rasa tanggung jawab.

b. Memiliki pertimbangan dalam menilai problem yang dihadapi secara intelegen.

c. Adanya perasaan aman bila memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain.

d. Adanya sikap kreatif sehingga menghasilkan ide yang berguna bagi orang lain.

2. Ciri-ciri kemandirian menurut Lindzey & Ritter

1975 dalam Hasan Basri (2000:56) berpendapat bahwa individu yang maniri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Menunjukan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi.

b. Secara relative jarang mencari pertolongan pada orang lain.

c. Menunjukan rasa percaya diri.

d. Mempunyai rasa ingin menonjol.

3. Antonius (2001:145)

Sejalan dengan dua pendapat dari ahli diatas, mengemukakan bahwa cirri-ciri mandiri adalah sebagai berikut :

a. Percaya diri.

b. Mampu bekerja sendiri.

c. Menguasai keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kerjanya.

d. Menghargai waktu.

e. Tanggung jawab.

Setelah melihat ciri-ciri kemandirian yang dikemukakan dari beberapa pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kemandirian tersebut antara lain:

a. Individu yang berinisiatif dalam segala hal.

b. Mampu mengerjakan tugas rutin yang dipertanggungjawabkan padanya, tanpa mencari pertolongan dari orang lain.

c. Memperoleh kepuasan dari pekerjaannya.

d. Mampu mengatasi rintangan yang dihadapi dalam mencapai kesuksesan.

e. Mampu berpikir secara kritis, kreatif dan inovatif terhadap tugas dan kegiatan yang dihadapi .

f. Tidak merasa rendah diri apabila berbeda pendapat dengan orang lain, dan merasa senang karena dia berani mengemukakan pendapatnya walaupun nantinya berbeda dengan orang lain.


Sumber: https://profilesinterror.com/battle-gems-apk/